RAHAYU, E.; ISKANDAR, G. HYPERTEXT, APA DAN BAGAIMANA?. Dinamika Bahasa dan Budaya, v. 3, n. 1, p. 63-72, 1 jan. 2008.